Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I. RÉSZ


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Tisztelt Érintett!

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni összhangban az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról):

1.    Az Adatkezelő neve:

 • Lenti Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő)
 • székhely, levelezési cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. utca 4.
 • telefonszám: 0692/553-900
 • e-mail cím: polghiv@lenti.hu

2.    Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

 • név: Varga Vivien
 • levelezési cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. utca 4.
 • telefonszám: 0692/553-921
 • e-mail cím: varga.vivien@lenti.hu

II. RÉSZ

A WWW.CROSSCULTURALTOOLKIT.COM ÜZEMELTETÉSE SORÁN AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a www.crossculturaltoolkit.com honlapon keresztül működteti a honlapot, amelynek célja, hogy egy online felületet biztosítson arra, hogy a projektben megvalósított tevékenységekről értesítse az érdeklődőket.

1. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

2. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre:

 • a weblapon regisztrált személyek neve, email címe és telefonszáma
 • a weblapon feltüntetett kistermelő magánszemélyek alábbi adatai: termelő neve, címe, weblapja
 • Az adatok törlésének határideje: A rendelés teljesítéséig tart az adatkezelés. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

3.    Az adatkezelés célja:

 • a regisztrált személyek egymástól történő megkülönböztetése, a regisztrált személy és a kistermelő közötti kapcsolatfelvétel megvalósítása
 • a kistermelők tevékenységének bemutatása, a regisztrált személy és a kistermelő közötti kapcsolatfelvétel megvalósítása

4. Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A§ (1) bekezdése
 • az érintett hozzájárulása

5. Adatfeldolgozók köre:

A személyes adatokat az Adatkezelő üzemeltetői munkatársai (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben alvállalkozó részére - semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Adatkezelő jogszabályi előírásnál fogva köteles. A Szolgáltatás teljesítése érdekében az Adatkezelő a regisztrált felhasználónak a következő adatait bocsátja esetlegesen alvállalkozó rendelkezésére:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonos és e-mail elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Adatkezelővel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

6.  Az automatizált döntéshozatal tényével – ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:

 • Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

III. RÉSZ

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. Tájékoztatás kérése:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az Adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerű rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

2.  Törlés:

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha azt az érintett azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, avagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelő jelen tájékoztatóban jelzett elérhetőségein. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

3.  Tiltakozás:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

4.  Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az Adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Telefax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.

5. Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az általa kezelt adatokat különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, hozzáférhetővé tétellel, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisüléssel, sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válással kapcsolatban.
Az Adatkezelő az adatkezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megőrzi a titkosságot, a sértetlenséget, a rendelkezésre állást.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására.
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.